SM-pitkä matka, Karsinta, H18K1 (03.09.2016) SM-pitkä matka, Karsinta, H18K1 (03.09.2016)