SM-keskimatka, Karsinta, H18K1 (05.06.2016) SM-keskimatka, Karsinta, H18K1 (05.06.2016)